โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
งานบริหารทั่วไป

นางวรรณา เมืองแก้ว