โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
งานห้องสมุด

นางสมศรี อินทรกนิษฏฐ์