โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
งานงบประมาณ

นายสุนันท์ รักช้าง

หัวหน้างานงบประมาณ