โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
งานงบประมาณ

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พูล
ครู คศ.3
หัวหน้างานงบประมาณ