โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
งานกิจการนักเรียน

นางสุจรรยา ประทุมมาศ
ครู คศ.3