โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
งานบริหารบุคคล

นายประเสริฐ ประทุมศรี
ครู คศ.3