ผู้บริหาร

นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
เมนูโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกงหราพิชากร คลองทรายขาว กงหรา 074-687028
2 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สมหวัง กงหรา 074605236
3 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร นาขยาด ควนขนุน
4 โรงเรียนพนางตุง พนางตุง ควนขนุน
5 โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด ตะโหมด 074610274
6 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โคกสัก บางแก้ว 074697164
7 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฝาละมี ปากพะยูน 074 697639
8 โรงเรียนตะแพนพิทยา ตะแพน ศรีบรรพต 074650054
9 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง 0 7461 2146