โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ ปานเพชร
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2561,15:10  อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
รายละเอียดผลงาน

Text Box: กชื่อรายงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น

   ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้น     
   มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

ชื่อผู้ศึกษา :  นางเนาวรัตน์  ปานเพชร

ปีที่ศึกษา :     ปีการศึกษา  2560

 

บทคัดย่อ

 

            การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้  วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม และ 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้  วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 41 คน    

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย                   

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี จำนวน  7  ชุด  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ 

แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  8  แผน  และแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน ก่อนเรียน - หลังเรียน     

 

 

            ผลการศึกษา

1.ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม มีค่าเท่ากับ  82.89 / 82.62  ปรากฎว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1

2. การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของประชากรที่เรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  ปรากฏว่ามีค่าเท่ากับ ร้อยละ 50.73  อยู่ในระดับน่าพึงพอใจ บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2

3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับอนุทินการเรียนรู้ วิชาเคมี หน่วยสมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  อยู่ในระดับมากที่สุด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3

 


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.67 KB

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2561,15:10   อ่าน 139 ครั้ง