โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
แสงเทียน
หมายถึง ความดี  การมีจริยธรรม
 
หนังสือ
หมายถึง ความรู้หรือภูมิปัญญา
 
เส้นกราฟ
หมายถึง ความก้าวหน้าของชีวิต

ฐานรองรับ
หมายถึง รากฐานที่มั่นคงของชีวิต


สีประจำโรงเรียน
น้ำเงิน  ขาว   เหลือง
 
น้ำเงิน    หมายถึง         ความมุ่งใฝ่หาคุณธรรม

ขาว        หมายถึง        ความโอบอ้อมอารี

เหลือง     หมายถึง        ความสว่างไสวแห่งปัญญา