โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสุนันท์ รักช้าง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันดี สัจจากุล
ครู คศ.3

นางจิรกาญจน์ ศรียา
ครูผู้ช่วย

ภัคธีรา จันทร์ดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2