โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอมราพร พลเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันดี สัจจากุล
ครู คศ.3

นางสมศรี อินทรกนิฏฐ์
ครู คศ.3

นางจิรกาญจน์ ศรียา
ครูผู้ช่วย

นายสุนันท์ รักช้าง