โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสหัส ชูโชติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยนุช ชูด้วง

นางสมคิด ยีหวังกอง

อรรถพล พัฒนพินัย
ครูผู้ช่วย

กานต์พิชชา แซ่ตั้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางญาดามาศ อัสโม