โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสหัส ชูโชติ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปิยนุช ชูด้วง

นางสาววนิชฎา เดชเดชะ

นางสมคิด ยีหวังกอง