โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมัทนา ศิริรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจำนันท์ นาคินทร์

นางสาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

นางเพ็ญศรี สืบสม

นางนภสร ขุนเศรษฐ์

นางเนาวรัตน์ ปานเพชร