โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจำนันท์ นาคินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

นางเพ็ญศรี สืบสม

นางนภสร ขุนเศรษฐ์

นางเนาวรัตน์ ปานเพชร
ครู คศ.2

นางมัทนา ศิริรักษ์
ครู คศ.3