โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมัทนา ศิริรักษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาลามิหย๊ะ กิตติบุญญาทิวากร

นางเพ็ญศรี สืบสม

นางนภสร ขุนเศรษฐ์

นางเนาวรัตน์ ปานเพชร

นางวรรณา เมืองแก้ว

นางสาวนภัสสร ปราบปัญจะ