โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
    
 
ภายในปี  ๒๕๖๕  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนเป็นคนดี  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง