โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวรรณณา ศรียา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโชตน์ณัฏฐ์ เมืองแก้ว