โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวรรณณา ศรียา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโชตน์ณัฏฐ์ เมืองแก้ว

นายอาคม อินทรานุกูล
ครูผู้ช่วย