กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางวรรณณา ศรียา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาคม อินทรานุกูล
ครู คศ.1