โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ข้อมูลนักเรียน
รายชื่อการจัดการห้องเรียน ชั้น ม. 1, 2, 3, และ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 2