โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจิรารัตน์ ณ รังษี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเกศนภา โยธาจักร

นายพิชญางกูร หนูแก้ว