โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
คติประจำโรงเรียน / ปรัชญา
คติประจำโรงเรียน / ปรัชญา
คติประจำโรงเรียน
 
       ปัญญาชีวี  ชีวิตะมาหุเสฐฐัง

       ชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์กล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐ
 


ปรัชญาโรงเรียน

 
     ส้งเสริมความรู้  เชิดชูจรรยา  สร้างความก้าวหน้า  พัฒนาชีวิต