โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
คติประจำโรงเรียน

       ปัญญาชีวี  ชีวิตะมาหุเสฐฐัง
       ชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา นักปราชญ์กล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐ
 
ปรัชญาโรงเรียน

       ความรู้  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน