โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่