โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูมินทร์ คำเขียว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พลู

นายอรัญญิก คชวงศ์

นายอารีด หมานระเด็น