โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูมินทร์ คำเขียว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พลู
ครู คศ.2

นายอรัญญิก คชวงศ์

นายประเกียรติ สุวรรณโณ

นายอารีด หมานระเด็น