กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายภูมินทร์ คำเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พูล
ครู คศ.3

นายชวิน นาควิโรจน์
ครูผู้ช่วย