โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภูมินทร์ คำเขียว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พลู

นายอรัญญิก คชวงศ์

นายชวิน นาควิโรจน์
ครูผู้ช่วย