โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางประภาวดี สัจจากุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทรงศรี พานิช

นางสาวสุปัญญา ทองยก

นางวรรณา เมืองแก้ว

นายประเสริฐ ประทุมศรี

นางสาวนภัสสร ปราบปัญจะ