โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
คณะผู้บริหาร

นายโชต รัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนงคราญ ตาแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา