กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางถนอม พันธรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางดวงฤดี แก้วมณี
ครู คศ.3

นางสุจรรยา ประทุมมาศ
ครู คศ.3

นายพงษ์ธนา จันทราธนากุล
ครู คศ.1

Mr.Luqman Khakim
ครูอัตราจ้าง