โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางถนอม พันธรัตน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดวงฤดี แก้วมณี

นางสุจรรยา ประทุมมาศ

Mr.Luqman Khakim

นายสวาท หมานระเด็น