โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เอกสารภายใน
กรอกรหัสผ่านเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร