ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
 

เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองตลอดจนเรียนรู้วิชาลูกเสือ – เนตรนารี เพิ่มเติม
เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การปฏิบัติตนให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 434 จังหวัดพัทลุง

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,09:39   อ่าน 51 ครั้ง